web analytics

Relationship Help From God

Hey what’s up guys, welcome to the EmunahCenter, long distance. Last night was something amazing, I went to the forest at night andit was amazing! And, ever since I got married two and a half months ago thank God, obviouslylife changes a lot, and I realized that I can’t just leave the house whenever I wantand go to the forest for an hour in the middle of the night, you know? It’s not working outanymore, so I have to find times to do it in the morning to do it in the middle of theday and I used to love it, going to the forest at night, all the time when I was single.I moved here, 5 minutes away, just because I wanted to live close to the forest. It wasmy favorite place to go, it was like my playground

over there, just fell so at home, and Jerusalemhas beautiful forests here. So i was finally able to go last night, My wife had to studyfor a psychology test in college, so I went to the forest to study psychology with Hashem(God). And it’s something so amazing and it reminded me, it reminded me of how beautifulHitbodedut (Jewish meditation) really is. It reminded of the difference between Hitbodedut(Jewish meditation) and Tefillah (Jewish prayer) because when I went out there, I walked asfast as I could, Because I only had an hour, so I had 15 minutes to get there, half anhour to stay there, and then 15 minutes back. And when I got there, I was just standingin the same place, just breathing, just standing

there, just feeling being alone with Hashem(God) and I remembered what is was like to be alone with Hashem. And a lot of times weforget, Hitbodedut, the time where you’re alone with Hashem is an amazing time for tefillah(prayer) it’s an amazing time to pray, when you’re alone with the creator it’s an amazingtime to pray, pray but not to forget that the main thing is that I’m there alone withthe creator, and if you manage to pray during that time it’s an amazing thing, but evenif you don’t pray, it’s the same thing, the main thing is that you’re going. The Hebrewword quot;Hitbodedutquot; means quot;being aloneâ€� quot;Bodedquot; means quot;alonequot;, so quot;Hitbodedutquot; means quot;thestate of being aloneâ€� and that’s the main

thing of Hitbodedut (Jewish meditation), isjust going and being alone with Hashem. And a lot of times I tell this to people and Iforgot to do it myself that a lot of times someone says quot;ok on my way to work I can doit on my way back I can do it and I get 15 minutes and minutes, and it’s goodquot; but that’stefillah (prayer) and that’s a beautiful thing, and a friend of ours from Florida, he usedto always do his hour on the way to the gym, it was about an hour walk, so he would dohis hour of Hitbodedut (Jewish meditation) while he was walking to the gym and it’s anamazing thing, obviously whatever you can do you can do, but I told him, I said, that’sTefillah, if you’re praying for an hour that’s

amazing, personal prayer for an hour is anamazing thing, but Hitbodedut is being alone with Hashem (God), and you can’t do that inyour car in traffic you’re not alone, you can have amazing tefillah, you can have amazingprayers, and get answers from those prayers, but you’re not in that state of being alonewith Hashem. On your walk to the gym, on your walk to work, on your walk here, while you’rewalking around here, you can pray all day long, but to be alone with Hashem (God), youhave to be ALONE with Hashem. You have to be in a place where you are alone. So it justreminded me of how valuable it was, that all day that’s what I was missing. I’ve beensuper stressed out the past month because

I haven’t had that being alone with Hashem(God). I’ve had a lot of tefillah (jewish prayer), every day I’m still doing my hour,I’m still doing my hour, I’m still making sure I’m praying every day and on the subjectsthat I’m doing, and making sure that every day I have the hour but it’s prayer whichis an amazing thing, but it’s not Hitbodedut, and the advice of Rabbi Nachman is Hitbodedut,to go be alone with Hashem (God), and if you look at where Rabbi Nachman talks about Hitbodedutthe first thing he says is to take time to go be alone with Hashem, and he says saysquot;And if during that time Hashem opens your heart and you manage to pray to him it’s anamazing amazing thing if you manage to pray

The Secret To Having a Successful Relationship The Pope Francis Minute

František, František!Potrebujem pomoc! Ah, tak mi povedz, �o je vo veci. Vidíš tam tú babu? No.Práve som ju požiadal o ruku. Ale to je skvelé! No, len som ťa chcel poprosiť onejakú radu. Jasné, zopár by som ich mal. Poprvé: do ni�oho sa neponáhľaj!

Zásnuby sú cestou vývoja, ktorýpomaly napreduje. Krok za krokom, každé štádium má svojvýznam a bohatstvo, ktoré nemožno obísť. Zasnúbený pár by mal uvažovať a maliby povedať jeden druhému: Staneš sa mojou manželkou. Staneš samojim manželom. Ale musíme na to po�kať. Pamätaj, byť zasnúbení a byť manželiasú dve veľmi odlišné veci. Spoznávajte jeden druhého a nau�te sanavzájom si dôverovať. Dvorenie nie je len vecou momentu, je tokrásna cesta snahy, dôvery a zbližovania. Vieš, veľa párov spolu trávi mnoho �asu,ale v skuto�nosti sa naozaj nepoznajú.

Zasnúbenie by malo byť �asom vzájomnejpozornosti a zdieľania plánov. U� sa veci o svojom partnerovi, hej? Muž sa musí u�iť veci o svojej priateľkea žena o svojom priateľovi. Toto je kľú�ové! Láska nie je len kúzelnýpocit! Je nutné u�iť sa a zveľadovať zmluvu lásky. Musí dozrievať ako ovocie, do �asu, kýmneprerastie do manželstva. František, ale ono je to tak. Po�kaj,ešte jedna vec a môže znieť samozrejme. Ale nie je to samozrejmosť.

Starajte sa o svoj vzťah. Láska nie je �osi, �o by sa malo brať akonástroj na zlepšenie vlastného života. Musíte sa starať o to, �o nikdy nemôže byťkúpené, predané, zradené, �i opustené. Nezávisle od toho, aká lákavá bude ponuka. Znovuobjavujte modlitbu a sviatosti. Nezabúdajte na to, �o je dôležité.Modlite sa a �ítajte spolu Písmo. Žite sviatosťami a hlavne spove�ou. Tak, aby vás mohol Pán pripraviť na to,ke� prijmete jeden druhého.

Žite bratsky, starajte sa o chudobných,bu�te striedmi, ale štedrí Zdieľajte �o môžete! Po�uť svedectvo inéhokresťanského páru môže veľmi pomôcť. A snúbenci tak môžu rásť a pripraviť sa nakrásnu a kresťanskú oslavu manželstva. Všetko to znie super, František, ale daloby sa to všetko dosiahnuť trochu skôr? Sa ponáhľaš. No, vieš, ako nejaká tajnámodlitba k nejakému svätému, nie�o také. alebo medajla Sv. Valentína, nepomohloby to? Okej, okej, kamoš, to �o ty chceš,je �arovné zaklínadlo, ale ni� také neexistuje, žiaden �arovnýodvar, žiaden expresný mód nie je.

Manželstvo. premena dvoch životov vjeden, je takmer zázrak! Je to zmluva, ktorú treba vybojovaťvlastnými silami. A prídu aj ťažké �asy! Budete sa hádať? Samozrejme. Ale netreba sa báť, ak sa skuto�nezaviažete mať jeden s druhým trpezlivosť a dovolíte Bohu konať vo vašich životoch. Prajem vám šťastné zásnuby!.

Leave a Reply